Home - Headgym

Home

TRANSFORMATION TRAINING SERIES

យកឈ្នះលើភាពតានតឹងនិងការថប់បារម្ភសូមរៀនពីអារម្មណ៍ល្អ។ ។
ចូលប្រើវគ្គសិក្សាទាំង 3 ។ ក៏មានសៀវភៅលំហាត់ដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស។
សូមកត់សម្គាល់ថាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រូវបានធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេស។

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះហើយទទួលបាន PDF ដោយឥតគិតថ្លៃ 

ការចូលមកទីនេះ
UNIQUE & EFFECTIVE
ONLINE PERSONAL
DEVELOPMENT &
COACHING
Feel all benefits of life with
unique & effective online personal
development & coaching
Get Started
IF YOU ARE LACKING
CONFIDENCE OR
NEED TO IMPROVE
YOUR SELF ESTEEM
Confidence and self-belief are both hugely
important in virtually all aspects of our
lives, yet though many of us aspire
to have more of each
Get Started
CHANGE YOUR
LIFE FOR EVER
The personal development programme will
look at every aspect of your life & make
honest and true assessment
Get Started
INVESTING IN THE
PEOPLE IN YOUR
ORGANISATION
We believe that we have created the perfect
balance of teaching and facilitating
techniques to get the very best
from your group
Get Started

We have established an excellent reputation providing training courses for groups and organisations with

What is personal development? Personal development is the process of learning about yourself in order to

What are the definitions of coaching and mentoring? A lot of people ask that question because they think that

Reviews

See what our clients say

WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US

Kevin

I can't even begin to capture in words how vital HeadGym is to the people in Redditch - not only for the Redditch Community but also for staff at the Borough Council. It is highly innovative and centres on the person and for me most importantly helps empower people to help themselves. At the Borough Council we very much believe in the philosophy of prevention is better than cure and that our services are built around what the client wants and not what we think they need - this is HeadGym in a nutshell. Not only do we need to make sure we don't lose HeadGym but we need to roll this out far wider.

Kevin

Redditch Borough Council

Karen

HeadGym is providing a service in Redditch that my constituents have and are continuing to find helpful.  Innovation in the area of mental health services is required, and this service provides this, and also helps raise awareness.  It could prove a valuable therapy to patients in distress if it became available more widely.

Karen

MP

James

Head Gym is a great service and has helped me achieve the success I have today, Without Head Gym I would never have got the help that I needed to help myself, I truly believe that Head Gym can help who is in need and looking for some support.

James

Client

Jo

This support has changed the lives of people; it is not a sticking plaster; it empowers people who are low in self esteem and who have no direction in their lives, to choose their own path and go for it!

Jo

becky

This is an invaluable service which must continue.  It's plugged the gap in mental health services available locally in a big way, and in my opinion, is proving much more effective that tradition psychological/psychiatric interventions.

becky

Louise

The impact that the work has had on young people and parents has proved to be a long term solution which prevents other interventions later on.
The outcomes on young people, in particular, are outstanding and we need this service to continue and be even more widely available.

Louise

Helen

I have had experience of using HeadGym both personally and professionally and seen the benefits first hand. The families that have used this service have had positive life changing experiences in all aspects of their lives following depression, issues surrounding anxiety, poor self confidence and self esteem just to mention a few issues. To lose this service would be detrimental. To experience life coaching with HeadGym is a positive way of dealing with problems which differs to counselling although these areas of the past can be explored if needed. HeadGym focuses on goals and aspirations and using strategies to move forward. This service must be kept as so many lives and families have benefited. 

Helen

Judith

HeadGym have supported numerous families in Redditch with outstanding outcomes, making a real difference to people's lives.  Neil has provided a valuable service and met a demand from residents that is not being met by statutory services.  I have spoken to users of the service who cannot thank Neil enough for the improvement in their well-being that has not helped just them as individuals but their wider family.

Judith

Fiona

The impact that HeadGym's approach is astounding. With a 100% increase in WEMWEBS Score's for all attendees, and this is just testament to Neil's dedication to his Clients and improving their mental wellbeing.

Fiona

Wayne

At this moment in time I am really enjoying my life, my life has new meaning and purpose. Things are very positive for me, that is down to the work I have been doing with Neil.

I can honestly say without it I would have ended my life.

Wayne

Client

Paul

Headgym has been really helpful and supportive during the 4/5 months I have attended. My anxiety levels were so high that it was severely impacting on my life. Neil gave me the tools to start managing my condition better.  Neil is always available to offer encouragement if needed. He offers a relaxed atmosphere where you can speak openly about anything. I have now completed my short term goals and with his help I am working towards longer term objectives.

 

Paul

Client

Jim

When I first went to see Neil I was at the lowest point of my life and had been dealing with depression and anxiety for a long time among other issues. I contemplated suicide daily and really thought I was at
the end of the road. With Neil's help I began a journey of self
healing and now I have found confidence, self belief and found an
inner peace I never thought possible. The journey would simply not have been possible without Neil's help and I can't speak highly
enough of him.

Jim

Client

Blogs & Latest News

Our articles on events and daily tips

FEELING STUCK?

Comfortably uncomfortable This is something that I have come across time and time again and am certainly guilty of myself as we all are. We all get comfortable and will

Read More

THE FEAR FACTOR

The fear factor The Dalai Lama once said, “If you have fear of some pain or suffering, you should examine whether there is anything you can do about it. If

Read More

HEADGYM COMMUNITY

Come and join the free HeadGym community. Get access to materials, training & webinars.  You will also get access to the HeadGym training portal & meet like minded people. 

WHAT IS HEADGYM?

Neil Ordish explains what Headgym is and how it can help businesses and individuals

The most profitable investment is the one you’re making to your own health. Do not miss your chance to get stronger, healthier, self-confident and tons of positive energy! Sign up to the Headgym to build yourself esteem!